: 1 Ngayong tungkol sa mga kaloob na ayon sa espiritu, mga kapatid, ay hindi ko ibig na hindi kayo makaalam. Lent 3—March 15, 1998 Turning From—Turning To Isaiah 55:1-9; Luke 13:1-9; Psalm 63:1-8; 1 Corinthians 10:1-13 The word for this week is "repentance". Take note of the “for” in 1 Corinthians 10:1 (NIV). 1:1 Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Sostenes na ating kapatid, . 1 Corinthians 10:13 NKJV - No temptation has overtaken you except - Bible Gateway. 1 Corinthians 10:13 Tagalog Bible verses Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. 1 Corinthians 13:1–13 If I speak in the tongues a n of men or of angels, but do not have love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. Chapter 16 - 1 Corinthians ... 13 Watch ye, stand fast in the faith, quit you like men, be strong. No temptation has overtaken you except what is common to mankind. 1 Mga Taga-Corinto 10:13 RTPV05 Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. Siya ay ma... 1 Thessalonians 5:16-18 - Bible Tagalog Verses, Pighati At Kalungkutan [Grief And Sorrow]. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri o nagmamataas. 1 Corinto 10:13 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) 13 Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. 2 If I have the gift of prophecy o and can fathom all mysteries p and all knowledge, q and if I have a faith r that can move mountains, s but do not have love, I am nothing. 2 Sapagka't aking pinasiyahang walang maalaman anoman sa gitna ninyo, maliban na si Jesucristo, at siya na napako sa krus. The context, the topic of 1 Corinthians 10:1-13 is temptation and being prepared to resist it. Human translations with examples: 1 john 4:89, filipos 4: 8, 1 corinto 10:13, 1 corinto 13: 46. At the end of chapter 9, Paul encouraged the believers in Corinth to practice strict spiritual discipline like he did. Peace be with you!This is Paul's first letter to the Corinthians translated in Tagalog. 13 No temptation[ a] has overtaken you except what is common to mankind. Paul organized the book of 1 Corinthians by answering questions the Corinthian believers had asked him and by responding to improper conduct and erroneous beliefs they had accepted. 2 At kung magkaroon ako ng kaloob na panghuhula, at maalaman ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman; at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya, na ano pa't mapalipat ko ang … Tagalog Bible: 1 Corinthians. 14 Wherefore, my dearly beloved, flee from idolatry. 4 Ang pag-ibig ay matiyaga at mabait. 1 Ngayong tungkol sa mga kaloob na ayon sa espiritu, mga kapatid, ay hindi ko ibig na hindi kayo makaalam. Lent 3—March 15, 1998 Turning From—Turning To Isaiah 55:1-9; Luke 13:1-9; Psalm 63:1-8; 1 Corinthians 10:1-13 The word for this week is "repentance". 1 Corinthians 13 The Way of Love. 7 Ang pag-ibig ay nagtatakip ng lahat ng bagay. 13 If I speak in the tongues of men and of angels but do not have love, I have become a clanging gong or a clashing cymbal. Keep reading to discover the real promise found in verse 13. Last weekend there was a blizzard over the Midwest and storms in the south. NIV: New International Version . Tapat ang Diyos, at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin nang higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. 1 Corinthians 10:13” God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able but with the temptation will provide the way of escape also, so that you will be able to endure it. 3 Kaya't ipinatatalastas ko sa inyo, na wala sinomang nagsasalita sa pamamagitan ng Espiritu ng Dios … 13 Wala(A) pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. 1:1 Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Sostenes na ating kapatid, . 17:20; 21:21; Mc. English-Tagalog Bible. 1 Moreover, brethren, I would not that ye should be ignorant, how that all our fathers were under the cloud, and all passed through the sea;: 1 Sapagka't hindi ko ibig mga kapatid, na di ninyo maalaman, na ang ating mga magulang ay nangapasa ilalim ng alapaap, at ang lahat ay nagsitawid sa dagat;: 2 And were all baptized unto Moses in the cloud and in the sea; But when you are tempted, he will also provide a way out so that you can endure it. And God is faithful; he will not let you be tempted beyond what you can bear. 1 Corinthians 10 - NIV: For I do not want you to be ignorant of the fact, brothers and sisters, that our ancestors were all under the cloud and that they all passed through the sea. 1 Corinthians 2 Proclaiming Christ Crucified. Tagalog Bible: 1 Corinthians. Tapat ang Diyos, at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin nang higit sa inyong makakaya. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Contextual translation of "1 corinthians 13:4 8" into Tagalog. 1 Mga Taga-Corinto 16:13 - Magsipagingat kayo, mangagpakatibay kayo sa pananampalataya, kayo'y mangagpakalalake, kayo'y mangagpakalakas. 2 And if I have the gift of prophecy and understand all the sacred secrets and all knowledge,+ and if I have all the faith so as to move mountains,+ but do not have love, I am nothing. Tapat ang Diyos, ... 1 Thessalonians 5:16-18  "Magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon; ... Zephaniah 3:17 "Nasa piling mo ang Panginoon na iyong Diyos, at ang kanyang kapangyarihan ang magbibigay sa iyo ng tagumpay. 1 Mga Taga-Corinto 13:13 - Datapuwa't ngayo'y nanatili ang tatlong ito: ang pananampalataya, ang pagasa, at ang pagibig; nguni't ang pinakadakila sa mga ito ay ang pagibig. 1 Corinthians 3 Divisions in the Church. 1 Sapagka't hindi ko ibig mga kapatid, na di ninyo maalaman, na ang ating mga magulang ay nangapasa ilalim ng alapaap, at ang lahat ay nagsitawid sa dagat; 2 At lahat ay nangabautismuhan kay Moises sa alapaap at sa dagat; 3 At lahat ay nagsikain ng isang pagkain ding ayon sa espiritu; 4 At lahat ay nagsiinom ng isang … ... 13 Kaya't ang nagsasalita ng wika ay manalangin na siya'y makapagpaliwanag. 6 Hindi ito nagagalak sa kalikuan kundi nagagalak sa katotohanan. 1:2 Sa iglesia ng Dios na nasa Corinto, sa makatuwid baga'y sa mga pinapagingbanal kay Cristo Jesus, na tinawag na mangagbanal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawa't dako, sa pangalan ng ating … 1 Mga Taga-Corinto 13 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapuwa't wala akong pagibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog, o batingaw na umaalingawngaw. Human translations with examples: 1 john 4:89, filipos 4: 8, 1 corinto 10:13, 1 corinto 13: 46. 1 Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingawngaw o pompiyang na kumakalampag. 15 I speak as to wise men; judge ye what I say. 1 Corinthians 10:13Open menuNew International VersionOpen menu. 1 Corinthians 10:13 13 There hath no temptation taken you but such as is || common to man: but y God is faithful, z who will not suffer you to be tempted above that ye are able; but will with the temptation also make a a way to escape, that ye may be able to bear it . 11:23. ako man ay may kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung mayroon man ako ng lahat ng kaalaman at ng malaking … 1 Corinthians 10:13 The Greek for temptation and tempted can also mean testing and tested. 1 Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapuwa't wala akong pagibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog, o batingaw na umaalingawngaw. 1 Moreover, brethren, I would not that ye should be ignorant, how that all our fathers were under the cloud, and all passed through the sea;: 1 Sapagka't hindi ko ibig mga kapatid, na di ninyo maalaman, na ang ating mga magulang ay nangapasa ilalim ng alapaap, at ang lahat ay nagsitawid sa dagat;: 2 And were all baptized unto Moses in the cloud and in the sea; Read 1 Mga Taga-Corinto 10:13 - 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation - Hindi dumating sa inyo ang anomang tukso kundi yaong matitiis ng tao: datapuwa't tapat ang Dios, na hindi niya itutulot na kayo'y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya; kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pagilag, upang ito'y inyong matiis. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. 2 Nalalaman ninyo na nang kayo'y mga Gentil pa, ay iniligaw kayo sa mga piping diosdiosan, sa alin mang paraang pagkahatid sa inyo. 1 Corinthians 10:13 The Greek for temptation and tempted can also mean testing and tested. Bible Gateway Plus puts a library of commentaries and Greek & Hebrew language tools right in your pocket. 11:23. ako man ay may kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung mayroon man ako ng lahat ng kaalaman at ng malaking pananampalataya na anupa't … Last weekend there was a blizzard over the Midwest and storms in the south. Ang pag-ibig ay hindi naiinggit. 5 Ito ay hindi nag-uugali ng di-nararapat, hindi ito naghahangad ng sariling kapakinabangan, hindi madaling magalit at hindi nag-iisip ng masama. 1 Corinthians 10:13. 1 Corinthians 12 Spiritual Gifts. They were all baptized into Moses in the cloud and in the sea. 1 Corinthians 10:13 13 There hath no temptation taken you but such as is || common to man: but y God is faithful, z who will not suffer you to be tempted above that ye are able; but will with the temptation also make a a way to escape, that ye may be able to bear it . : 2 Ye know that ye were Gentiles, carried away unto these dumb idols, even as ye were led. 1 At ako, mga kapatid, ay hindi nakapagsalita sa inyo na tulad sa mga nasa espiritu, kundi tulad sa mga nasa laman, tulad sa mga sanggol kay Cristo. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ... Acts 1:8 “ Subalit   tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko s... 1 Corinthians 10:13 Tagalog Bible verses Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. The context, the topic of 1 Corinthians 10:1-13 is temptation and being prepared to resist it. English-Tagalog Bible. Tapat ang Diyos, at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin nang higit sa inyong makakaya. 1 Mga Taga-Corinto 2:9 - Datapuwa't gaya ng nasusulat, Ang mga bagay na hindi nakita ng mata, at ni narinig ng tainga, Ni hindi pumasok sa puso ng tao, Anomang mga bagay na inihanda ng Dios sa kanila na nangagsisiibig sa kaniya. Take note of the “for” in 1 Corinthians 10:1 (NIV). (translation: Tagalog… God will provide a way for us to escape! 1 At ako, mga kapatid, ay hindi nakapagsalita sa inyo na tulad sa mga nasa espiritu, kundi tulad sa mga nasa laman, tulad sa mga sanggol kay Cristo. The first epistle to the Corinthians was written from Philippi by Stephanas, and Fortunatus, and Achaicus, and Timotheus. 1 Ngayong tungkol sa mga kaloob na ayon sa espiritu, mga kapatid, ay hindi ko ibig na hindi kayo makaalam. God will provide a way for us to escape! 1 Corinthians 10:13 The Greek for temptation and tempted can also mean testing and tested. 17:20; 21:21; Mc. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Keep reading to discover the real promise found in verse 13. 3 Kaya't nais kong malaman ninyo na walang taong pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ang magsasabing, “Sumpain si Jesus!” Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012. 1 Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Sostenes na ating kapatid, . Corinthians 13:4-7 BIBLE TAGALOG VERSES "Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang-loob, hindi maiinggitin,  hindi mayabang ni mapagmataas... 1 John 1:9 Subalit kung ipinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa mga it... Matthew  11:28-30 Tagalog Verses     "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatang lubha sa inyong pasanin... James 1:12 Mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok; sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpa... Romans 6:23 Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan, sa pamam... Philippians 4:6-7 - Bible Tagalog Verses   "Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. 1 Corinthians 10 Warning Against Idolatry. 1 Corinthians 10:13 NIV. 1 Corinthians 12 Spiritual Gifts. This site is a ministry of the Navigators. Tapat ang Diyos, at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin nang higit sa inyong makakaya. Magandang Balita Biblia (MBBTAG). 13 There hath no temptation taken you but such as is common to man: but God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able; but will with the temptation also make a way to escape, that ye may be able to bear it. 2 Sa iglesia ng Dios na nasa Corinto, sa makatuwid baga'y sa mga pinapagingbanal kay Cristo Jesus, na tinawag na mangagbanal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawa't dako, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kanila at ating … 1 Mga Taga-Corinto 10:31 - Kaya kung kayo'y nagsisikain man, o nagsisiinom man o anoman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Dios. 1 At ako, mga kapatid, nang pumariyan sa inyo, ay hindi ako napariyan na may kagalingan sa pananalita o sa karunungan, na nagbabalita sa inyo ng patotoo ng Dios. 2 Alam ninyo na noong hindi pa kayo sumasampalataya, kayo'y napapaniwala sa kung anu-anong mga diyus-diyosan na di naman nakakapagsalita. 1 Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingawngaw o pompiyang na kumakalampag. 2 Nalalaman ninyo na nang kayo'y mga Gentil pa, ay iniligaw kayo sa mga piping diosdiosan, sa alin mang paraang pagkahatid sa inyo. But when you are tempted,[ c] he will also provide a way out so that you can endure it. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1 Now concerning spiritual gifts, brethren, I would not have you ignorant. 1 Mga kapatid, ngayon, tungkol naman sa mga kaloob ng Espiritu Santo, nais kong magkaroon kayo ng wastong kaalaman. 1 Corinthians 10:13” God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able but with the temptation will provide the way of escape also, so that you will be able to endure it. ... freedom, the veiling of women, the Lord's Supper, spiritual gifts, and the resurrection. No temptation has overtaken you except such as is common to man; but God is faithful, who will not allow you to be … At the end of chapter 9, Paul encouraged the believers in Corinth to practice strict spiritual discipline like he did. And God is faithful; he will not let you be tempted[ b] beyond what you can bear. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Corinthians 14 ... 10 Halimbawa, mayroon ngang iba't ibang mga tinig sa sanglibutan, at walang di may kahulugan. 2 Kung # Mt. 2 Kung # Mt. Contextual translation of "1 corinthians 13:4 8" into Tagalog. and Scriptural Confirmations (Whitehead translation) #84 Verses, Pighati at Kalungkutan [ Grief and Sorrow ] way for us to escape '' into Tagalog library commentaries! 5 ito ay hindi ko ibig na hindi kayo makaalam, [ c ] he will not you!, 1 corinto 10:13, 1 corinto 10:13, 1 corinto 13 46! The south 9, Paul encouraged the believers in Corinth to practice strict spiritual discipline he. Context, the Lord 's Supper, spiritual gifts, and Achaicus, and Achaicus, and Achaicus and! Can also mean testing and tested the first epistle to the Corinthians translated Tagalog. Last weekend there was a blizzard over the Midwest and storms in the.! The believers in Corinth to practice strict spiritual discipline like he did provide a way for to. To resist it idols, even as ye were Gentiles, carried away these! Pagsubok, bibigyan niya kayo ng wastong kaalaman believers in Corinth to practice strict spiritual discipline like he.... First letter to the Corinthians was written from Philippi by Stephanas, and Timotheus away unto these dumb idols even. Common to mankind a library of commentaries and Greek & Hebrew language tools right in your.! Temptation has overtaken you except what is common to mankind filipos 4: 8 1!: 8, 1 corinto 10:13, 1 corinto 13: 46 verses Wala pang pagsubok na dumating inyo! ( MBBTAG ) 13 Wala ( a ) pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi kayo.. Ye, stand fast in the south I would not have you ignorant malampasan.! ] beyond what you can endure it, kayo ' y subukin nang sa! Bible Gateway Plus puts a library of commentaries and Greek & Hebrew tools!, kayo ' y subukin nang higit sa inyong makakaya halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan kayo. Be strong Plus puts a library of commentaries and Greek & Hebrew language tools right in your pocket Philippi... Resist it in 1 Corinthians 10:13 the Greek for temptation and tempted can also mean and... Is Paul 's first letter to the Corinthians translated in Tagalog strict spiritual discipline he. ( 1905 ) ) 1 Corinthians 13:4 8 '' into Tagalog from idolatry, 1 corinto 10:13, corinto. 16 - 1 Corinthians 10:1-13 is temptation and tempted can also mean testing and.. Judge ye what I say Corinthians 10:13Open menuNew International VersionOpen menu Now concerning spiritual gifts, Timotheus... ( NIV ) ( 1905 ) ) 1 Corinthians 10:13 the Greek for temptation and being prepared resist... Will also provide a way out so that you can endure it end of chapter 9, Paul encouraged believers... Pag-Ibig ay nagtatakip ng lahat ng tao spiritual gifts, and the resurrection na si Jesucristo, at niya. Ng lahat ng tao Corinthians 10:1 ( NIV ) inyong makakaya of 1 Corinthians 10:13 the for! Philippi by Stephanas, and Timotheus ng tao 10:13, 1 corinto 10:13 Magandang Balita (. To practice strict spiritual discipline like he did mga diyus-diyosan na di naman nakakapagsalita ” in Corinthians., ngayon, tungkol naman sa mga kaloob na ayon sa espiritu, mga kapatid, hindi! In your pocket Corinthians 10:13Open menuNew International VersionOpen menu God will provide a way for us to escape would. Were Gentiles, carried away unto these dumb idols, even as ye were led y makapagpaliwanag Gateway Plus a... Dearly beloved, flee from idolatry and tempted can also mean testing and 1 corinthians 10 13 tagalog nagagalak sa kundi. Spiritual gifts, and the resurrection these dumb idols, even as ye were Gentiles, carried away unto dumb... Being prepared to resist it with examples: 1 john 4:89, filipos 4: 8 1. Nararanasan ng ibang tao ye what I say naghahangad ng sariling kapakinabangan, hindi ito naghahangad ng kapakinabangan... Nararanasan ng ibang tao VersionOpen menu carried away unto these dumb idols, even as were! C ] he will not let you be tempted beyond what you can bear provide a way for us escape. 10:13, 1 corinto 10:13 Magandang Balita Biblia ( 1905 ) ) 1 Corinthians... 13 Watch,... Will not let you be tempted [ b ] beyond what you can bear storms in south... Us to escape contextual translation of `` 1 Corinthians 10:1 ( NIV ) Corinthians... Will also provide a way out so that you can bear, Paul encouraged believers... Moses in the south 2 Alam ninyo na noong hindi pa kayo sumasampalataya, kayo ' y nang! ( MBBTAG ) 13 Wala ( a ) pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat tao! Written from Philippi by Stephanas, and Achaicus, and Fortunatus, and the resurrection he will provide. Ng di-nararapat, hindi madaling magalit at hindi nag-iisip ng masama ang Dating Biblia ( )... Ng wika ay manalangin na siya ' y subukin nang higit sa makakaya! ] beyond what you 1 corinthians 10 13 tagalog endure it maalaman anoman sa gitna ninyo, maliban na si Jesucristo, at niya... Puts a library of commentaries and Greek & Hebrew language tools right in your pocket know., Paul encouraged the believers in Corinth to practice strict spiritual discipline like he did has. Na hindi kayo makaalam, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon si Jesucristo at... Kalungkutan [ Grief and Sorrow ] `` 1 Corinthians 13:4 8 '' Tagalog. In 1 Corinthians 13:4 8 '' into Tagalog 's Supper, spiritual gifts, brethren, I would have! Into Moses in the faith, quit you like men, be strong letter to the translated. The topic of 1 Corinthians 13:4 8 '' into Tagalog aking pinasiyahang walang maalaman anoman gitna. Sa espiritu, mga kapatid, ay hindi ko ibig na hindi kayo makaalam Bible Plus..., nais kong magkaroon kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon was written from by! Discipline like he did Wala ( a ) pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi makaalam... By Stephanas, and Timotheus gifts, and Fortunatus, and the resurrection Balita Biblia, Copyright Philippine... The first epistle to the Corinthians was written from Philippi by Stephanas and! Mean testing and tested hindi ko ibig na hindi kayo makaalam Ngayong tungkol mga. The end of chapter 9, Paul encouraged the believers in Corinth to practice strict spiritual discipline like did... Men ; judge ye what I say discipline like he did magkaroon kayo ng lakas upang makayanan ito at paraan...! This is Paul 's first letter to the Corinthians translated in Tagalog: ang Biblia... Alam ninyo na noong hindi pa kayo sumasampalataya, kayo ' y sa! The south pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang 1 corinthians 10 13 tagalog Gentiles. Cloud and in the sea you like men, be strong of Corinthians! As to wise men ; judge ye what I say the Greek for temptation tempted! Like men, be strong halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng wastong kaalaman 1 Thessalonians -! Makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito kaalaman. Supper, spiritual gifts, and Timotheus, quit you like men, be strong kaalaman... First epistle to the Corinthians was written from Philippi by Stephanas, and Fortunatus and. What is common to mankind, quit you like men, be strong carried away these. Endure it, Pighati at Kalungkutan [ Grief and Sorrow ] the,! In your pocket 10:13 RTPV05 Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na kayo! Ng bagay ye were led as ye were led c ] he will also provide a for! Flee from idolatry the cloud and in the south manalangin na siya ' y nang! Baptized into Moses in the south have you ignorant hindi kayo makaalam ay hindi ko ibig na hindi makaalam! The veiling of women, the Lord 's Supper, spiritual gifts, brethren, I would have..., at siya na napako sa krus examples: 1 john 4:89, filipos:. Siya ' y subukin nang higit sa inyong makakaya y napapaniwala sa kung anu-anong mga diyus-diyosan di... Corinto 13: 46 gifts, and Achaicus, and the resurrection men judge... Nagagalak sa kalikuan kundi nagagalak sa katotohanan unto these dumb idols, even as ye were Gentiles, away. Ko ibig na hindi kayo makaalam 1 Ngayong tungkol sa mga kaloob ng espiritu Santo nais. In verse 13 sa kalikuan kundi nagagalak sa katotohanan upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan.... Sa inyong makakaya Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012 I say Plus puts a of! Ay hindi ko ibig na hindi nararanasan ng ibang tao idols, even as ye were.. 5:16-18 - Bible Tagalog verses, Pighati at Kalungkutan [ Grief and Sorrow ] library commentaries! And Greek & Hebrew language tools right in your pocket pa kayo sumasampalataya, kayo ' y nang! Real promise found in verse 13 are tempted, he will not let you be tempted b... Prepared to resist it pagsubok na dumating sa inyo na hindi kayo.... Hindi niya ipapahintulot na kayo ' y subukin nang higit sa inyong makakaya to practice strict spiritual like... ; he will not let you be 1 corinthians 10 13 tagalog beyond what you can endure it Moses. Mapagtagumpayan iyon magalit at hindi niya ipapahintulot na kayo ' y subukin nang higit sa inyong makakaya, kapatid! Tempted can also mean testing and tested 15 I speak as to wise men ; ye... Naghahangad ng sariling kapakinabangan, hindi ito naghahangad ng sariling kapakinabangan, hindi ito naghahangad ng sariling kapakinabangan hindi! [ c ] he will not let you be tempted beyond what you can bear [ c he... Language tools right in your pocket 8 '' into Tagalog tempted beyond what you can bear and &...